DOÇ. DR. SERAP YALTI – ÖZEL MUAYENEHANESİ

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Doç. Dr. Serap YALTI – Özel Muayenehanesi “Özel Muayenehane” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Çalışan, Hasta (Ürün veya Hizmet Satın Alan), Tedarikçi Yetkilisi, Potansiyel Hasta (Potansiyel Ürün veya Hizmet Satın Alan), Çevrimiçi Ziyaretçisine (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

ÖZEL MUAYENEHANE olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

 

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler ÖZEL MUAYENEHANE bünyesinde oluşturulmaktadır.

 

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

 

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla bağlantılı ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz ÖZEL MUAYENEHANE’nin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, ÖZEL MUAYENEHANE Yetkilisi tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

 

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.4 ÖZEL MUAYENEHANE’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

 

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

ÖZEL MUAYENEHANE’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

 

Veri Sahibi Veri Kategorisi Veri Türleri
Hasta

(Ürün veya Hizmet Satın Alan)

 

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/Ya yeni kimlik fotokopisi alınacak ya da eski kimlik fotokopisi alındığında din hanesi ve kan grubu hanesi kapatılacak) )
İletişim Bilgisi (E-Mail, Telefon, Yakının Telefonu)
Müşteri İşlem Bilgileri (Fatura-Senet-Çek Bilgileri)
Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Sağlık Bilgisi (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler,  Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgileri)
Cinsel Hayat (Cinsel Hayat Bilgisi/Teşhis Tedavi Amaçlı)

 

Genetik Veri (Genetik Veriler/Teşhis Tedavi Amaçlı)
Çalışan Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İmza, SGK Hizmet Sicil Numarası)
İletişim Bilgisi (Adres, E-Mail, Telefon, Yakının Telefonu)

 

Özlük Bilgisi (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, Bordro Bilgileri, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan)
Finansal Bilgiler (Banka IBAN ve Hesap Numarası)
İşlem Güvenliği Bilgisi (Kullanıcı Adı-Şifre Bilgileri)
Görsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Tedarikçi Yetkilisi

 

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)
İletişim (Telefon)
Müşteri İşlem Bilgisi (Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)
Potansiyel Hasta (Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan) Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi)
İletişim (E-Mail, Telefon Numarası)
Çevrimiçi Ziyaretçi İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÖZEL MUAYENEHANE’de, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

5.1. Hasta (Ürün veya Hizmet Satın Alan)

Hasta kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.2. Çalışan

Çalışan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,             Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.3. Tedarikçi Yetkilisi

Tedarikçi Yetkilisi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.4. Potansiyel Hasta (Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan)

Potansiyel Hasta (Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan) kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.5. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Özel Muayenehane Yetkilisi tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilmelidir.

Özel Muayenehane Yetkilisi veri envanteri dikkate alınarak kişisel veriler ilgisine göre; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, anlaşmalı özel sağlık sigortası şirketine, anlaşmalı hastaneye, konsültasyon istenen veya birlikte tıbbi müdahalede bulunulan hekimlere, hastaya (ürün veya hizmet alan), maaş alınan bankaya ve sözleşmeli mali müşavire 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde,

Ayrıca

Hastaya ait; Kimlik veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi), Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kişisel Sağlık Bilgisi) ve Genetik Veri veri kategorisinden (Genetik Veriler) bilgisinin talep ya da ihtiyaç halinde Whatsapp veya e-mail üzerinden hastaya ya da alıcı gruplarına, mesajlaşma ve e-mail hizmeti veren şirketlerin server’larının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına aktarım sayıldığından, 6698 sayılı Kanun’un 9. maddesinde

Belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ÖZEL MUAYENEHANE’ye fiziki ya da elektronik ortamda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

 

7.1. Hasta (Ürün veya Hizmet Satın Alan)

Hasta kişisel verileri;

 1. a) Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf Bilgisinin) veri sorumlusuna ait sosyal medya ve web adresinde veya basılı yayınlarında yayınlanması suretiyle işlenmesi

6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

Ayrıca

Kimlik veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi),

Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kişisel Sağlık Bilgisi) ve

Genetik Veri veri kategorisinden (Genetik Veriler Bilgisinin)

Talep ya da ihtiyaç halinde Whatsapp veya e-mail üzerinden hastaya ya da alıcı gruplarına aktarım yapılması (mesajlaşma ve e-mail hizmeti veren şirketlerin server’larının yurt dışında olması sebebiyle yurt dışına aktarım sayıldığından)

6698 sayılı Kanun’un 5, 6, 8 ve 9.maddelerindeki düzenlemeler nazara alınarak “İlgili kişinin açık rızasıyla”

 1. b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-Mail, Telefon, Yakının Telefon Bilgisi), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

 1. d) Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Fatura/Senet/Çek Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 1. e) Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgileri ve Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgileri), Cinsel Hayat veri kategorisinden (Cinsel Hayat Bilgisi), Genetik Veri veri kategorisinden (Genetik Veriler Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.2. Çalışan

Çalışan kişisel verileri;

 1. a) Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları İzin-Rapor Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 1. b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri), Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  

 1. d) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (SGK Hizmet Sicil Numarası, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon, E-Mail, Yakının Telefonu), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Görev/Unvan), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf), İşlem Güvenliği veri kategorisinden (Kullanıcı Adı-Şifre Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.3. Tedarikçi Yetkilisi

Tedarikçi Yetkilisi kişisel verileri;

 1. a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 1. b) Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 1. c) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.4. Potansiyel Hasta (Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan)

Potansiyel Hasta (Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan) kişisel verileri;

Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-Mail,Telefon Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebebine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.5. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri;

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

8.1 ÖZEL MUAYENEHANE Yetkilisi, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

 

8.2 Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

 

8.3 ÖZEL MUAYENEHANE Yetkilisi, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, ÖZEL MUAYENEHANE Yetkilisi tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.  İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.  Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

 

 1. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Sekreterlikten temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; [email protected] e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Müskebi Mahallesi Çınar Sokak No: 3/1 Ortakent/Bodrum/Muğla adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu ÖZEL MUAYENEHANE Yetkilisi olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÖZEL MUAYENEHANE Yetkilisi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

RANDEVU
Türkçe